Mikä on TuKoKe ja miten se etenee?

Tutki-Kokeile-Kehitä on suunnattu 6–20-vuotiaille tieteistä ja tekniikasta kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Tieteenaloja ei ole kilpailussa rajattu ja osallistua voi tutkimuksella, projektilla tai keksinnöllä yksin tai ryhmässä. Kilpailun osallistuminen on maksutonta eikä muihin kilpailuihin osallistuminen ole esteenä TuKoKe-kilpailuun osallistumiselle.

TuKoKe-työn voi tehdä mistä tahansa itseä kiinnostavasta aiheesta. Työ voi esimerkiksi olla jokin projekti, kuten tutkimus tai kehitystyö, tai se voi olla sovellus tai uusi keksintö. Työssä voi vaikka tutkia tai tarkkailla ympäröivää luontoa tai luonnonilmiöitä. Yhtä hyvin se voi olla tutkimus kirjallisuuteen liittyen, kokeellinen laboratoriossa suoritettu tutkimus, tietokoneohjelma tai tuote. Parhaat aiheet löytyvät usein arkipäiväisistä ongelmista tai ihmetyksen aiheista. Työn voi tehdä yksin, pareittain tai ryhmässä ja sillä voi olla ohjaajana esimerkiksi opettaja tai muu tuttu aikuinen. Työn voi tehdä myös itsenäisesti ilman ohjaajaa. Kilplailuun voi osallistua koulusta tai työn voi tehdä kotona vapaa-ajalla. TuKoKe-töissä vain mielikuvitus on rajana.

TuKoKen tavoitteita ovat:

  • lasten ja nuorten tukeminen ja rohkaiseminen pitkäjänteiseen tutkimus- sekä kehittämistoimintaan
  • lasten ja nuorten osaamisen tason esille nostaminen
  • monitieteellisen ajattelutavan kehittäminen
  • monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen
  • luovuuteen ja innovatiivisuuteen kannustaminen
  • yhteisöllinen tutkiminen

TuKoKe-työn alottamisajalla ja siihen käytetyllä ajalla ei ole rajoitusta ja aiempana vuonna osallistunut voi osallistua myös uudelleen. Töitä voi palauttaa ympäri vuoden, mutta kuluvan vuoden palautus päättyy aina 1. helmikuuta. Määräajan umpeuduttua järjestäjät käyvät läpi kaikki saapuneet työt ja suorittavat aihealueittain ja sarjoittain esikarsinnan. Esikarsinnassa työt jaetaan mahdollisiin lopputapahtumatöihin ja ei-lopputapahtumatöihin, jonka jälkeen kaikki työt saavat arvion.

Asiantuntijalausuntojen perusteella neuvottelukunta päättää lopputapahtumaan kutsuttavat työt. Neuvottelukuntaan kutsutaan vuosittain eri tahojen ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Muita neuvottelukunnan tehtäviä ovat hyväksyä toiminnan aikataulu, mahdolliset erikoispalkinnot ja suojattavat työt, tuomaristojen kokoonpanot sekä muita toiminnan kannalta tärkeitä asioita.

Maaliskuun lopussa järjestettävään lopputapahtumaan kutsutaan noin 15–40 tutkimusta ja projektia. Kaikki nämä työt palkitaan, joten pääsy lopputapahtumaan on jo voitto sinänsä. Lopputapahtumassa osallistujat esittelevät työt tuomaristolle ja mahdolliselle yleisölle posterin ja havaintovälineistön (kuten prototyyppien tai tutkimusvälineistön) avulla. Havaintovälineistöön on syytä panostaa, koska se tuo hyvän lisän kirjallisen ja suullisen esityksen lisäksi. Tuomaristo on tutustunut töihin etukäteen järjestäjille lähetetyn materiaalin avulla. Tuomaristoja on kolme (I ja Y sarja, II sarja ja III sarja), joissa jokaisessa on 4–8 henkeä. He kiertävät haastattelemassa osallistujia yksin tai ryhmässä. Osallistujia pyydetään valmistautumaan haastatteluun miettimällä valmiiksi lyhyt ja selkeä kuvaus oman työn sisällöstä. Jos kyseessä on ryhmätyö, kannattaa pohtia työnjakoa myös haastattelutilanteessa. Haastattelun perusteella määräytyy palkittavien sijoitus (haastattelupisteet muodostavat noin puolen arvioinnista), ja haastatteluun osallistuminen on edellytys palkintosijan saamiselle.

TUKOKE-TYÖN ARVIOINTI

Kaikki saapuneet työt saavat arvion, ja mahdollisille lopputapahtumatöille annetaan asiantuntijalausunto. Töiden arvioinnissa on tiiviisti mukana eri tieteenalojen laaja asiantuntijaverkosto. Arvioinnissa painotetaan ratkaisun omaperäisyyttä, käytännöllisyyttä, idean tuoreutta sekä raportoinnin tasoa. Raportointi on merkittävä ja tärkeä osa työtä. Tekijän ikä ja koulutustaso otetaan huomioon. Sarjasta ja arvioitsijasta riippuen arviointi on numeroarviointi ja sanallinen arviointi tai pelkästään numero- tai sanallinen arviointi.

Tarkoituksena ei ole korostaa monimutkaisia laitteistoja tai vaikeita aiheita. Tärkeintä eivät ole suuret saavutukset, vaan tiedon hallinta eli olemassa olevan tiedon käyttö uuden tiedon tai ratkaisun tuottamiseen. Yksinkertaisella tekniikalla toteutetut huolelliset ajatus- tai tutkimustyöt ovat parhaita. Ryhmätöissä kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenten työpanoksen näkymiseen.

TuKoKen arviointikriteerit noudattavat sovelletusti kansainvälisten kilpailujen arviointikriteereitä.

Ohjaajan/opettajan rooli ja panos on selkeästi eriteltävä osallistujan/osallistujien panoksesta – tarvittaessa raportissa omana kohtanaan. Opettajien panos ei ole työssä arvioinnin kohteena.

KEKSINNÖN SUOJAUS

Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Patenttiasiamiesyhdistyksen kanssa keskustellaan mahdollisten keksintöjen suojaustoimista.

Mikäli työssä havaitaan mahdollisesti suojattavissa oleva kohde, kilpailun järjestäjät pyytävät siitä alustavan arvion. Oikeudet ja vastuu mahdollisen keksinnön suojaamisesta ja hyödyntämisestä kuuluvat kuitenkin työn tekijälle.

IPR-oikeuksien suojaustoimet (eli patentti tai hyödyllisyysmalli) on tarkoitettu mahdollisesti taloudellista hyötyä sisältävien kohteiden suojaukseen. Esimerkiksi patentti tarkoittaa yksinoikeutta käyttää keksintöä, ja sillä tarkoitetaan ammattimaista hyödyntämistä, kuten tuotteen valmistusta, myyntiä, käyttöä ja maahantuontia. Katso lisää PRH:n sivuilta.

Kilpailun järjestäjät ja töiden arvioitsijat sitoutuvat pitämään salassa mahdollisesti suojattavissa oleviin kohteisiin liittyvän tiedon.